Privacy

Bij Fysiotherapie Hugo de Groot hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij een aantal kernwaarden:

* Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring.

* Verzameling gegevens beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en diensten.

* Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven geen persoonsgegevens uit handen voor marketingdoeleinden en mailings.

* Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

* Beveiliging: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

* Wij respecteren uw wettelijke rechten: U heeft op basis van de wet verschillende rechten waarover wij u in deze privacyverklaring informeren. U kunt lezen hoe wij deze kernwaarden in praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor onderstaande doelen:

* Contactformulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter dienstverlening en om uw vraag te beantwoorden.

* Medisch dossier: In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of daarvoor uw toestemming hebben verkregen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen doen en/of verplicht zijn.


Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

* Uitvoering van de overeenkomst: Voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen.

* Uitdrukkelijke toestemming: Voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het eventueel plaatsen van cookies of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw toestemming voor hebben verkregen.

* Gerechtvaardigd belang: In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer.

* Wettelijke verplichting: Voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medische dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.


Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

* Uw contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

* Uw naam, adres en woonplaats.

* Uw geslacht en geboortedatum.

* Verzekeringsgegevens (verzekeraar, polisnummer, etc).

* De naam van een zorgverlener.

* Tijdstip van uw afspraak.

* Betalingsgegevens en factuuradres.

* Gegevens betreffende uw gezondheid.

* Burgerservicenummer (BSN).


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter ook niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan om te voorkomen dat er gegevens over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van uw kind kunt u contact met ons opnemen.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

* Hostingpartijen en onze softwareleveranciers

* Betaaldienstverleners

* Zorgverzekeraars


Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact met ons opnemen.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Cookies

Wij maken op dit moment op deze website geen gebruik van cookies.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bertholet & Willems fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen, verwijderen of overdragen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Fysiotherapie Hugo de Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land van vestiging, in Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft hierover kunt u middels onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.